Information

Garantier

Om något skulle vara fel på din produkt kommer det att hanteras inom ramarna för vår generösa garanti. För vår garanti omfattar alla fönstrets funktioner, eventuellt extra montage och följdskador. Vår garantitid är dessutom mycket längre än den tid det tar för dig att upptäcka ett eventuellt tillverkningsfel, vilket ger dig som kund full trygghet.  
  

Svenska Fönster 202201206725

Omfattning, Svenska Fönsters ansvar och kundens ansvar 

Trä 

Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti.  
Röta i trä (behandlade produkter): 10-års garanti.  
Röta i trä (obehandlade produkter): Ingen garanti. 
Kundens ansvar: Ändträ på träfönster/dörrar måste målas om vid behov för att garantin ska gälla. Träfönster och dörrar som sitter på hårt väderutsatta positioner ska ommålas vid behov under garantitiden. Utsidan av laserade produkter ska ses över årligen och underhållas vid behov. 

Fönster- och dörrfunktionen 

Öppnings- och stängningsfunktionen: 10-års garanti.  
Täthet1 mot luft och vatten: 10-års garanti. 
Kundens ansvar: Montaget ska vara utfört enligt medföljande monteringsanvisning. 

Utvändig aluminiumbeklädnad  

Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti.  
Montage och täthet: 10-års garanti. 
Kundens ansvar: Aluminiumet ska rengöras årligen. 

Glas 

Kondens i isolerruta: 10-års garanti. 
Synliga fel på glas inkl sprickor: 1 års reklamationstid. 
Kundens ansvar: Garantin gäller isolerglasets täthet, gäller ej vid yttre påverkan på isolerglaspaketet. 

Beslag 

Funktion: 10-års garanti. 
Ytbehandling: 10-års garanti. 
Kundens ansvar: Gäller endast om beslaget använts och underhållits korrekt. 

Tillbehör 

Spröjs, solskydd, insektsnät, spaltventil samt övriga komponenter som inte är fabriksmonterade: 5-års garanti.  
Kundens ansvar: Ska monteras och underhållas enligt föreskrifter. 

Garantivillkor 

  1. Garantierna gäller samtliga produkter med isolerglas3. Felanmälan hanteras i enlighet med ABM07, eller annat mellan parterna gällande avtal.
  2. Garantin täcker reparation, alternativt vid behov, ny produkt samt vad som i branschen anses vara normala kostnader för fönstermontage. Garantitiden för en produkt börjar normalt löpa från det datum då Svenska Fönster levererade produkten. Levereras produkten till ett projekt där slutbesiktning görs räknas garantitiden från datumet för slutbesiktningen.

    För att garantin ska kunna göras gällande krävs att produkten är monterad i Sverige eller Åland enligt medföljande monteringsanvisning samt underhållen enligt medföljande skötselanvisning och att giltigt kvitto kan uppvisas från inköpsstället. Garantin gäller även för de följdkostnader som kan uppstå genom fel på produkten, dock till ett maxbelopp på 15% av försäljningsvärdet. Följdkostnader för produkter med en försvårande inbyggnad täcks dock inte av garantin. 

Garantivillkoren gäller också i relation med konsument under förutsättning att bestämmelserna är till förmån för konsumenten. 

  1. Tätheten mellan karm- och fönsterbåge, tätheten i glasningen av isolerglaset, samt tätningen i karm- och bågförbanden. Tätningslister får inte målas över, starka kemikalier får inte användas och underhåll av målning ska göras enligt skötselanvisningar. 
  2. Vi använder Svenska Planglasföreningens riktlinjer för reklamationsbedömning. Med ”kondens” i isolerruta avses inte kondens på isolerglasets utsida. Denna kondens är inte ett produktfel utan ett tecken på bra isolering. 
  3. Garantier för övriga produkter regleras i enlighet med ABM07. 

Vid en reklamation/felanmälan ska följande göras: 

  1.  Anmäl skadan/problemet till ditt inköpsställe/återförsäljare. 
  2. Beskriv problemet så utförligt som möjligt, bifoga alltid foton som visar problemet, komplettera närbilder med ett foto på två meters avstånd. (det underlättar hanteringen av ärendet). 

Inköpsstället/återförsäljaren sköter därefter all kommunikation med Svenska Fönster i ärendet. 
Vid frågor kontakta din återförsäljare! 
 

Vad är en bra och en dålig garanti?

Vad är egentligen en bra och en mindre bra garanti? Här reder vi ut vad du som kund ska titta på när du är intresserad av fönster och vad som bara ser fint ut i garantin. 

 
Vad ska man titta efter när man läser en garanti? 

Läs om garantin täcker det som produkten är tänkt att användas till. Som i vårt fall med fönster. Vår fönstergaranti täcker allt som ska krävas av ett fönster – att det stänger ute väder och vind, samt att det går att öppna och stänga utan problem. Om våra fönster inte klarar det så täcker vår garanti reparation av produkten, eller vid behov en ny produkt. Den täcker även kostnaden för fönstermontage. Det är en viktig detalj som kan ha stor betydelse för dig som kund. För vem vill bekosta montage och kanske även hyra av en skylift för att byta ut ett fönster som det var något fel på från fabriken? 
 

Var uppmärksam på vad garantin säger om följdkostnader 

En produkt som inte fungerar kan orsaka följdkostnader – alltså att den felaktiga produkten gör att något annat går sönder och behöver bytas ut. Som om ett fönster inte stänger ute vatten och gör att det blir en fuktskada i huset. Vår garanti täcker följdskador som orsakats av en felaktig produkt. 

 
Hur viktig är garantitiden?   

Det viktiga för dig som kund är att garantitiden omfattar den tid som det kan ta för dig att upptäcka ett eventuellt fel. Vår fönstergaranti gäller i tio år. Det är mycket längre tid än det kommer att ta för dig att upptäcka ett eventuellt tillverkningsfel och ger dig därmed full trygghet. 
En längre garanti är inte nödvändig, då sådana endast omfattar fel som inte kommer att uppstå och en längre fönstergaranti skulle därmed inte vara till någon nytta för dig.